Author Archives: Lavrin41n

Dobry dentysta

Dobry dentysta bytom? Kim on jest? Jedni uwa?aj?, ?e najlepszy jest ten, który jest najta?szy, inni natomiast s? zdania, ?e profesjonalista w tej dziedzinie powoduje, i? borowanie to czysta przyjemno??. Cz?stokro? ani jedna ani druga teoria nie jest prawdziwa, bowiem … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Comments Off on Dobry dentysta

Gdzie otworzy? firm??

Podj?cie decyzji o za?o?eniu w?asnej firmy musi by? poprzedzona wieloma przemy?leniami. Jest to zwi?zane g?ównie z tym, i? je?eli pragniemy otworzy? dzia?alno?? w Norwegii, to b?dzie nam potrzebna pomoc profesjonalisty. Niestety takie us?ugi s? kosztowne, przez co nale?y si? przygotowa? … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Gdzie otworzy? firm??

Trudne pocz?tki

Ka?dy, kto wpadnie na pomys?, ?eby za?o?y? firm? w Norweg zadaje sobie nieustannie pytanie jak rozpocz?? dzia?alno?? w Norwegii? Czytaj?c ró?nego rodzaju artyku?y zamieszczone w Internecie mo?na szybko doj?? do wniosku, i? za?atwienie wszelakich formalno?? w Norwegii nie jest skomplikowane, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Trudne pocz?tki

Niezb?dna pomoc

Bardzo ma?o osób zna przepisy obowi?zuj?ce w naszym kraju, a co dopiero obcych pa?stw. Je?li wi?c chcemy za?o?y? dzia?alno?? gospodarcz? w Norwegii, to albo nale?y sp?dzi? wiele godzi na pog??bieniu wiedzy, albo powinni?my rozejrze? si? za firm?, która pomo?e nam … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Comments Off on Niezb?dna pomoc

Intratna dzia?alno?? na norweskim rynku

Osoby zak?adaj?ce jakakolwiek dzia?alno?? gospodarcz? zawsze licz? na to, ?e b?dzie przynosi?a ona dochód. Niestety nie zawsze tak si? zdarza. Bardzo cz?sto nawet maj?c ?wietny pomys? na biznes okazuje si?, ?e konkurencja jest od nas znacznie lepsza, albo robi nam … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Intratna dzia?alno?? na norweskim rynku

W?asny biznes

Bardzo wiele osób marzy o tym, ?eby za?o?y? w?asn? firm?. Nie ka?demu jedna kto si? udaje. W naszym kraju trudno jest w dzisiejszych czasach przetrwa? na rynku. W pierwszej kolejno?ci powinno si? sprawdzi? jaka dzia?alno?? jest op?acalna. Lepiej jednak otworzy? … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on W?asny biznes

Bezproblemowe rozliczenia w Norwegii

Prowadzenie firmy w Norwegii wymaga nie tylko ca?kowitego zaanga?owania, ale tak?e sprawdzania na bie??co czy wszystkie dokumenty maj? prawid?owe dane. Jest to bardzo wa?ne, poniewa? kiedy zostaniemy poddani kontroli przez urz?d to wszelkie b??dy b?d? stanowi?y podstaw? do na?o?enia kary … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Bezproblemowe rozliczenia w Norwegii

Tanie t?umaczenia

Za?atwiaj?c ró?nego rodzaju dokumenty w obcym dla nas pa?stwie musimy zazwyczaj skorzysta? z pomocy t?umacza. Takie us?ugi wbrew pozorom nie s? drogie. Warto jednak przed dokonaniem ostatecznego wyboru porówna? ceny. Przewa?nie ka?dy norweski t?umacz posiada cennik swój na stronie www. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Tanie t?umaczenia

Firma w Norwegii

Bardzo wiele osób, które z dnia na dzie? trac? prac? wybiera si? poza granic? naszego kraju, ?eby tam odnale?? now? prac?. Znaczna grupa osób emigruje do krajów skandynawskich. Pocz?tkowo zatrudniaj? si? w ró?nych firmach by po kilku miesi?cach za?o?y? swoj? … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Firma w Norwegii

Alternatywny biznes

W aktualnych czasach prowadzenie firmy w Polsce jest nieop?acalne. Na rynku maj? szanse utrzyma? si? tylko i wy??cznie du?e firmy, które maj? odpowiednie zaplecze finansowe. Wa?na jest bowiem inwestycja w reklam?. Tylko w takim przypadku firma b?dzie osi?ga?a jakikolwiek dochód. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Alternatywny biznes