Materia?y dobrej jako?ci

Odczynniki chemiczne to jednostkowe zwi?zki chemiczne lub przygotowane wed?ug ?ci?le okre?lonej procedury mieszaniny tych zwi?zków, s?u??ce do przewidywanego sposobu wykorzystania przewa?nie w pracy laboratoryjnej. Zwyk?y cz?owiek nie jest ?wiadom tego, i? odczynniki chemiczne mog? posiada? konkretn? czysto?? substancji lub te? zmierzone zanieczyszczenia. Wiadome jest natomiast to, ?e tego rodzaju preparat powinien by? w odpowiedni sposób przechowywany, posiada opisany okres trwa?o?ci, a jego opakowanie dostosowane jest do sk?adu chemicznego. Ciekawostk? jest to, ?e ten sam zwi?zek chemiczny mo?e by? okre?lany w ró?ny sposób np. mo?e stanowi? spor? ilo?? odczynników, które w minimalnym stopniu ró?ni? si? od siebie na przyk?ad czysto?ci?, sposobem granulacji czy te? precyzyjnym porcjowaniem itd. Warto te? wiedzie?, ?e równie? ró?ne st??enia tego samego zwi?zku w danym rozpuszczalniku, s? innymi odczynnikami. Odczynniki chemiczne stosowane s? zazwyczaj do prac naukowo – badawczych czy pomiarowych. Dzi?ki nim mo?na zbada? zawarto?? ró?nych substancji w produktach, a tak?e wykry? inne toksyczne dla organizmu cz?owieka zwi?zki zawarte np. w produktach spo?ywczych.

Dowiedz si? wi?cej na http://www.sorbex.pl

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.