Tag Archives: Pol nor consulting

Niezb?dna pomoc

Bardzo ma?o osób zna przepisy obowi?zuj?ce w naszym kraju, a co dopiero obcych pa?stw. Je?li wi?c chcemy za?o?y? dzia?alno?? gospodarcz? w Norwegii, to albo nale?y sp?dzi? wiele godzi na pog??bieniu wiedzy, albo powinni?my rozejrze? si? za firm?, która pomo?e nam … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Comments Off on Niezb?dna pomoc

W?asny biznes

Bardzo wiele osób marzy o tym, ?eby za?o?y? w?asn? firm?. Nie ka?demu jedna kto si? udaje. W naszym kraju trudno jest w dzisiejszych czasach przetrwa? na rynku. W pierwszej kolejno?ci powinno si? sprawdzi? jaka dzia?alno?? jest op?acalna. Lepiej jednak otworzy? … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on W?asny biznes

Alternatywny biznes

W aktualnych czasach prowadzenie firmy w Polsce jest nieop?acalne. Na rynku maj? szanse utrzyma? si? tylko i wy??cznie du?e firmy, które maj? odpowiednie zaplecze finansowe. Wa?na jest bowiem inwestycja w reklam?. Tylko w takim przypadku firma b?dzie osi?ga?a jakikolwiek dochód. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Alternatywny biznes

Firma za granic?

Za?o?enie firmy za granic? nie musi by? trudne. Ma?o osób zdaje sobie spraw? z tego, ?e wystarczy znale?? agencj?, która za?atwi za nas wszelkie konieczne formalno?ci. Jest to najlepsze rozwi?zanie dla tych osób, które nie znaj? ani j?zyka, ani te? … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Firma za granic?